Publicatieplicht voor lokale besturen

Terug naar het overzicht Publicatieplicht voor lokale besturen

Datum: dinsdag 24 november 2020

Auteur(s): Kathleen Lambrechts

Lokale besturen hebben de verplichting om binnen welbepaalde termijnen een aantal besluiten en stukken te publiceren op hun webtoepassing om tegemoet te komen aan een democratische transparantie en controle. Kathleen Lambrechts vat deze publicatieplicht kort en bondig voor u samen.

Wie publiceert?

• De burgemeester;

• De voorzitter van het vast bureau;

• De districtsburgemeester;

• De voorzitter van de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging.

Waar?

• Op de webtoepassing van de gemeente of van de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging.

Wat?

Besluiten met integrale inhoud.

Lijsten met beknopte omschrijving van de besluiten.

Stukken zoals agenda gemeenteraad en OCMW-raad, code van goed bestuur van dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen.

• Geactualiseerde coördinaties van belangrijke reglementen.

Integrale reglementen en verordeningen zoals de rechtspositieregeling van het personeel, arbeidsreglement, huishoudelijk reglement van de raad, reglement inzake klachtenbehandeling.

• Hoe het publiek inzage kan krijgen in de besluiten die op de lijsten zijn vermeld en hoe tegen deze besluiten een klacht kan worden ingediend bij de toezichthoudende overheid.

Vernietigde besluiten door de toezichthoudende overheid.

• Publicatieplicht in het kader van de beleids- en beheerscyclus: publiceren van de beleidsrapporten op een webtoepassing. Daarnaast moeten de uitvoerende organen permanent een overzicht ter beschikking stellen met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties en de bijbehorende ontvangsten en uitgaven.

Wat niet?

Uitzonderingsgronden zoals bepaald in het bestuursdecreet van 7 december 2018 (bijvoorbeeld geen persoonsgegevens openbaar maken zonder instemming van de betrokkenen).

Wanneer?

• De lijsten van besluiten en de integrale besluiten worden binnen de tien dagen na het nemen van de besluiten gepubliceerd, met vermelding van de datum waarop ze via de webtoepassing bekend gemaakt zijn.

Hoe lang?

Reglementen en verordeningen moeten gepubliceerd blijven zolang ze geldig zijn.

• De andere publicatieplichtige besluiten moeten ten minste zolang gepubliceerd worden als een maatregel van bestuurlijk toezicht mogelijk is.

• Voor de beleidsrapporten (meerjarenplan en jaarrekening) wordt aanbevolen ze via de webtoepassing raadpleegbaar te houden zolang ze relevant zijn (zes jaar voor het meerjarenplan en voor de jaarrekening tot de publicatie van de jaarrekening over het volgende boekjaar).

• De agenda van de raden blijft gepubliceerd tot de notulen worden gepubliceerd.

• De goedgekeurde notulen van de raden zijn ten minste één jaar raadpleegbaar vanaf de datum van de zitting waarin ze zijn goedgekeurd.

• De geactualiseerde en gecoördineerde versies van de rechtspositieregelingen, de belasting- en retributiereglementen, de statuten, de deontologische codes, de samenstelling van de politieke organen en het overzicht en de samenstelling van adviesraden en overlegstructuren blijven raadpleegbaar.

                                          

Dit is een uittreksel uit de nieuwe editie van de Snelgids gemeentelijke werking.

Deze publicatie vat de essentie van het Decreet lokaal bestuur op een gestructureerde en toegankelijke manier samen.

Deze volledig herwerkte en sterk uitgebreide editie vormt zo een praktische handleiding met behapbare informatie voor iedereen die met de gemeentelijke werking is begaan.

Deze publicatie is online beschikbaar voor MATConnect-abonnees.

Papieren exemplaren zijn te verkrijgen via de webshop van Uitgeverij Vanden Broele.

 

 

 

 

 

Meer informatie over de mogelijkheden van MATConnect? Wenst u een vrijblijvende offerte of een (virtuele) demo? Neem contact met ons op via 050 64 28 18 of info@matconnect.be. Of neem alvast een kijkje op www.matconnect.be.