De inwerkingtreding van het Decreet lokaal bestuur

Terug naar het overzicht De inwerkingtreding van het Decreet lokaal bestuur

Datum: donderdag 10 januari 2019

Auteur(s): Uitgeverij Vanden Broele

Het Decreet Lokaal Bestuur treedt gefaseerd in werking. Op 1 januari 2019 worden nagenoeg alle belangrijke bepalingen van kracht.

Voor de inwerkingtreding van een aantal bepalingen is het evenwel nog wachten tot 1 januari 2020, waarbij vooral de bepalingen omtrent BBC 2020 moeten aangestipt worden.

 

De essentie van het Decreet lokaal bestuur voor u samengevat

Zonder twijfel de belangrijkste evolutie die het Decreet lokaal bestuur voorziet betreft de verdere integratie van gemeente en OCMW.

Op politiek vlak krijgt dit gegeven vormt door het feit dat de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn van rechtswege aangesteld zijn op basis van de installatie van de gemeenteraad. Ook voor het college van burgemeester en schepenen is dezelfde logica van toepassing: het vast bureau (en de voorzitter ervan) lopen qua samenstelling parallel aan het college.

Belangrijk is wel om op te merken dat het OCMW voortaan beschikt over een uitvoerend orgaan met een eigen bevoegdheid: het bijzonder comité voor de sociale dienst, waartoe ook niet-verkozenen kunnen behoren.

Op ambtelijk niveau werden de decretale graden al samengevoegd, zodat er slechts één algemeen directeur is voor gemeente en OCMW samen en ook voor de financieel directeur geldt dezelfde logica. Ook de managementteams die voorheen onderscheiden waren vormen voortaan één enkel orgaan.

De beleidsvorming zou op die manier coherenter moeten zijn dan voorheen, wat ook in de rapportering wordt geformaliseerd: de beleidsrapporten voor gemeente en OCMW zijn voortaan gezamenlijke documenten, weliswaar met een onderscheiden insteek voor de afzonderlijke entiteiten. Bij dit alles moet wel benadrukt worden dat het OCMW nog steeds een afzonderlijke rechtspersoon vormt.

Een andere markante evolutie situeert zich in het aanscherpen van de publicatieverplichtingen in het kader van de actieve openbaarheid van bestuur, waarbij meer documenten moeten vrijgegeven worden via de website van de gemeente en ook de juridische gevolgen van die bekendmaking strakker zijn dan tevoren.

Ook op het vlak van burgerparticipatie voorziet het Decreet lokaal een aantal bijsturingen, met onder meer aangepaste bepalingen voor het toekennen van wijkbudgetten en volksraadplegingen.

Het zal velen verheugen dat ook het bestuurlijk toezicht niet aan de drang tot verbetering ontsnapte: de nieuwe procedures, die volop digitaal georiënteerd zijn, werden verder vereenvoudigd.

We vermelden ten slotte ook nog even dat ook voor organisatiebeheersing, intergemeentelijke samenwerking en verzelfstandiging een reeks nieuwigheden werden geïntroduceerd.

 

Voor meer info omtrent de krachtlijnen van het Decreet lokaal bestuur of voor een volledig overzicht van de bevoegdheden per orgaan, verwijzen we naar de “Snelgids gemeentelijke werking” van Kathleen Lambrechts (met medewerking van Roel Verhaert) (online beschikbaar voor abonnees vanaf 21/01/2019).