Parlementaire vragen en antwoorden

Terug naar het overzicht Parlementaire vragen en antwoorden

Datum: maandag 25 januari 2021

Auteur(s): Redactie MATConnect

Onze redactie maakte voor u een selectie van enkele relevante topics die het voorbije semester aan bod kwamen in het Vlaams Parlement.

Toegevoegde punten op de gemeenteraad - raad voor maatschappelijk welzijn

In de meeste gemeenten vergaderen de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn op dezelfde dag, de ene aansluitend op de andere. Rekening houdende met het feit dat het voor burgers die de openbare vergaderingen van de gemeenteraad en de OCMW-raad wensen bij te wonen gemakkelijker is indien de openbare vergaderingen van beide organen op elkaar aansluiten, stelde de toenmalige minister van Binnenlands Bestuur dat het mogelijk moet zijn om de openbare vergaderingen van de gemeenteraad en van de raad voor maatschappelijk welzijn op elkaar te laten aansluiten.

 • Betekent dit dat toegevoegde punten behandeld dienen te worden vooraleer de voorzitter kan overgaan tot de schorsing van de openbare vergadering van de gemeenteraad?

Raadpleeg het antwoord van minister Bart Somers hier.
 

Inzagerecht

De gemeente- en OCMW-raadsleden beschikken op grond van het decreet Lokaal Bestuur over een algemeen recht van inzage in alle dossiers, stukken en akten die het bestuur van de gemeente, het OCMW en het autonoom gemeentebedrijf betreffen.

 • In welke mate kan een raadslid een e-mail opvragen gericht aan of van personeelsleden van de gemeente of het OCMW, tussen personeelsleden van de gemeente of het OCMW en gericht aan of afkomstig van lokale mandatarissen (burgemeester, schepenen of andere raadsleden)? Zijn er gewettigde doelen op grond waarvan dit wel of niet kan?
 • In welke mate heeft een raadslid, bij het bezoek aan een instelling van de gemeente of het OCMW, toegang tot de mailbox van een personeelslid of van een lokale mandataris (burgemeester, schepenen of andere raadsleden)? Zijn er gewettigde doelen op grond waarvan dit wel of niet kan?
 • Welke stappen moet een gemeente en OCMW ondernemen om het inzagerecht van raadsleden in e-mailberichten van personeelsleden en mandatarissen maximaal te garanderen?

Raadpleeg de antwoorden van minister Bart Somers hier.
 

Lokale besluitvorming - Betrokkenheid burgers

Artikel 304 van het decreet Lokaal Bestuur stelt dat “de gemeenteraad (...) een beleid (voert) op het vlak van de betrokkenheid en de inspraak van de burgers of van de doelgroepen, ....” De vraag is nu hoe ver die betrokkenheid van de burger kan doordringen in de lokale besluitvorming. Waar botst ze op decretale grenzen? Gemeenteraden en districtsraden zijn immers democratisch verkozen besturen en kregen dus het vertrouwen en de opdracht om de kiezers te vertegenwoordigen, proportioneel volgens de verkiezingsuitslag.

 • Kunnen gemeenteraden, districtsraden of commissies binnen het decreet Lokaal Bestuur worden opengesteld voor niet-raadsleden, niet enkel om te komen luisteren maar ook om vragen te stellen? In hoeverre kunnen zij deelnemen aan discussies?
 • Hoe ruim kan de adviserende rol van deskundigen worden ingevuld? Kunnen deskundigen die gehoord worden in bijvoorbeeld een raadscommissie actief participeren in een politieke discussie?
 • Kunnen vertegenwoordigers van officiële adviesorganen actief deelnemen aan discussies binnen een raadscommissie? Kunnen middenveldorganisaties, buurt- of actiecomités dat?

Raadpleeg de antwoorden van minister Bart Somers hier.
 

Opbrengsten uit handhaving regelgeving

In het regeerakkoord lezen we volgende passage: “De Vlaamse overheid zal hierbij ook uitdrukkelijk aandacht hebben voor de impact van regelgeving op de handhavingsbevoegdheden en -capaciteiten van lokale besturen. Omdat de steden en gemeenten steeds meer taken toegewezen krijgen voor de handhaving van decreten, zal de Vlaamse regering de opbrengsten van de door de lokale besturen uitgevoerde handhaving van Vlaamse regels rechtstreeks bij de lokale besturen laten terechtkomen.”

 • Is er een vastgestelde lijst van de taken voor lokale besturen waarvan ze de opbrengsten zullen ontvangen? Zo ja, welke zijn dit?
 • Zijn er nu al taken waarvan de lokale besturen de opbrengsten krijgen?
 • Welke zullen volgen?

Raadpleeg de antwoorden van minister Zuhal Demir hier.
 

Sociale economie - betrokkenheid en rol lokale besturen

Werk is voor ons allemaal, en zeker voor de allerzwaksten in de samenleving, erg belangrijk. Een job draagt bij tot sociale contacten, tot een overzichtelijke dagstructuur, een zinvolle dagbesteding en sociaal contact. Daarom is inzetten op sociale economie nodig. Lokaal besturen kunnen dan ook een doorslaggevende rol spelen in de ondersteuning van (organisaties uit) de sociale economie in hun stad of gemeente. Een lokaal bestuur kan zowel optreden als klant, actor of regisseur in/van de lokale sociale economie.

 • Welke besturen werken nu al samen met de sociale economie in hun stad of gemeente?
 • Welke diensten of opdrachten laten steden en gemeentes uitvoeren door sociaaleconomische organisaties?
 • Hoe verlopen deze samenwerkingen? Welke lessen kunnen we trekken uit deze samenwerkingen?

Raadpleeg de antwoorden van minister Hilde Crevits hier.
 

Fusie gemeenten - vrijwilligheid en financiële aanmoediging

Uit het Vlaamse regeerakkoord en ook uit de beleidsnota Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid 2019-2024 blijkt de intentie om verder in te zetten op vrijwillige fusies van lokale besturen. Deze zullen hiervoor aangemoedigd worden door de Vlaamse Regering.

 • Heeft de minister weet van gemeenten die vrijwillig willen fuseren en daarvoor intussen de nodige stappen hebben gezet naar het fusiebegeleidingsteam van het Agentschap Binnenlands Bestuur?
 • Waarom wordt de grens van 20.000 inwoners voor een nieuwe fusiegemeente gehanteerd? Wat zijn de achterliggende, objectieve argumenten die het minimumcijfer van 20.000 inwoners rechtvaardigen?
 • Op welke wijze wil de minister een draagvlak creëren bij de bevolking van gemeenten waarvan het bestuur de intentie tot fuseren uitspreekt?

Raadpleeg de antwoorden van minister Bart Somers hier.
 

Minimumaantal gemeenteraadzittingen

Conform artikel 18 van het decreet Lokaal Bestuur vergadert de gemeenteraad ten minste 10 keer per jaar. In bepaalde gemeenten wordt dit minimumaantal vergaderingen echter niet bereikt. Het decreet Lokaal Bestuur voorziet echter niet in gevolgen in desbetreffend geval.

 • In hoeveel gemeenten werd het minimumaantal gemeenteraadszittingen niet gehaald in 2019?
 • Werden er acties ondernomen tegen deze gemeenten? Indien ja, om welke acties ging dit dan concreet? Indien nee, acht de minister het opportuun om in de toekomst maatregelen te koppelen aan het niet respecteren van het minimumaantal zittingen?
 • Zal de minister proactieve initiatieven nemen om gemeentebesturen te herinneren aan deze decretale verplichting? Indien ja, om welke concrete initiatieven zal het dan gaan? Indien nee, waarom niet?

Raadpleeg de antwoorden van minister Bart Somers hier.
 

Eedaflegging raadsleden tijdens digitale raadszitting

Door de coronacrisis worden de provincie-, gemeente- en districtsraden digitaal gehouden. Er worden ook leden vervangen van deze verschillende raden. Voor de gemeente- en districtsraden zijn de artikelen 14 en 119 van het decreet Lokaal Bestuur van toepassing. Daarin staat dat de vervanger de eed aflegt in openbare vergadering in de handen van de voorzitter van de gemeente- of districtsraad.

 • Waar dient een raadslid dat aangesteld wordt op een digitale raadsvergadering zijn eed af te leggen? Mag dit in openlucht tijdens een ander moment dan de digitale raadsvergadering of dient dit tijdens de digitale raadsvergadering te gebeuren?
 • Indien dit tijdens de digitale raadsvergadering dient te gebeuren, is de aanstelling van de raadsleden die dit niet gedaan hebben dan rechtsgeldig gebeurd?
 • Zijn er bij de administratie nog zulke eedafleggingen, in openlucht maar niet tijdens de digitale raadszitting, bekend? Zo ja, in welke gemeenten of districten?

Raadpleeg de antwoorden van minister Bart Somers hier.

                                           

 

 

Meer informatie over de mogelijkheden van MATConnect? Wenst u een vrijblijvende offerte of een (virtuele) demo? Neem contact met ons op via 050 64 28 18 of info@matconnect.be. Of neem alvast een kijkje op www.matconnect.be.