Parlementaire vragen en antwoorden

Terug naar het overzicht Parlementaire vragen en antwoorden

Datum: woensdag 27 juli 2022

Auteur(s): Redactie MATConnect

Onze redactie maakte voor u een selectie van enkele relevante topics die de voorbije maanden aan bod kwamen in het Vlaams Parlement.
Abonnees van MATConnect kunnen onderaan de pagina de volledige lijst raadplegen.

Gemeenten en Vlaamse overheid - Impact inflatie

Gemeenten en OCMW’s zijn gevoelig voor een oplopende inflatie. Prijsstijgingen hebben al snel en automatisch een impact op de gemeentelijke uitgaven door onder andere de automatische indexaanpassing van de lonen in de publieke sector en zo ook op de pensioenuitgaven (eerste en tweede pijler). Dezelfde opwaartse druk op de lonen is er ook bij de politie- en hulpverleningszones, wat (minstens op middellange termijn) ook druk zet op de gemeentelijke dotaties aan die entiteiten. Ook de fors stijgende energieprijzen kunnen op korte termijn een impact hebben op de gemeentelijke meerjarenplannen.

  • Zal de minister de groeivoet van het Gemeentefonds inflatiebestendig maken? Dat kan door de groeivoet vast te leggen op 3,5%, tenzij de inflatie hoger uitkomt. Indien de inflatie hoger is dan 3,5% volgt de groeivoet de inflatie. Dergelijke formule heeft het voordeel dat de prognoses die gemeenten in hun meerjarenplan opnemen relatief stabiel blijven. Een denkpiste om de groeivoet vast te leggen op ‘inflatie + x %’ heeft het nadeel dat een schommelend inflatiecijfer leidt tot schommelende prognoses, wat een nadelig effect heeft op de ontvangstenzekerheid van gemeenten en dus op hun investeringen.
  • Wat is de impact op de Vlaamse begroting door de inflatie op de personeelskosten en de energiekosten voor de Vlaamse ambtenarij ?

Bekijk de antwoorden van minister Bart Somers hier.

 

Decreet lokaal bestuur – oprichting districtsraden
Artikel 115 van het Decreet lokaal bestuur stipuleert dat gemeenten met meer dan 100.000 inwoners op initiatief van de gemeenteraad een binnengemeentelijk territoriaal orgaan kunnen oprichten, district genoemd. Dit is een voorwaarde om een district te kunnen oprichten.In het decreet ter versterking van de lokale democratie wordt verwezen naar het Decreet lokaal bestuur, waarbij vrijwillige fusies een mogelijkheid zijn geworden. Diverse gemeenten en steden houden verkennende gesprekken.

  • Hoe staat de minister tegenover een afwijking van de harde grens van 100.000 inwoners om een districtsraad te kunnen oprichten?
  • Hoe kan in functie van plattelandsgemeenten of uitgestrekte gemeenten met een grote oppervlakte en afstand in een afwijking voorzien worden om een districtsraad volgens de geldende voorwaarden op te richten?
  • Hoe staat de minister tegenover een afwijking van de ondergrens naar 50.000 inwoners om een districtsraad op te richten, zodat een vrijwillige fusie gefaciliteerd en gedragen kan worden?

Bekijk de antwoorden van minister Somers hier.

 

Aanpassing openbare verlichting – Lokale besturen

Lokale besturen werken mee aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Een van de manieren is het aanpassen van de openbare verlichting. Er zijn een aantal manieren om die zuiniger en energie-efficiënter te maken, zoals het doven van de lichten op bepaalde momenten of de omschakeling naar ledtechnologie in de straatverlichting.

In het Vlaamse regeerakkoord werd bepaald dat tegen ten laatste 2030 alle openbare verlichting de transitie moet maken naar slimme ledverlichting. Fluvius heeft daarom aangeboden de palen en armaturen van de openbare verlichting over te kopen van de gemeente en het beheer ervan volledig op zich te nemen. Naast het financiële aspect ligt het accent op “ontzorging” van de gemeente. De technologie van de openbare verlichting evolueert snel, en het beheer ervan wordt complexer.

  • Kan de minister een overzicht geven van de steden en gemeenten die hun openbare verlichting dimmen?
  • Kan de minister per provincie een overzicht geven van de steden en gemeenten die al omschakelden naar ledtechnologie bij hun openbare verlichting?
  • De ambitie van de minister en de Vlaamse Regering is om tegen 2030 de volledige omschakeling gemaakt te hebben naar ledtechnologie in de straatverlichting.

In hoeverre lopen we op schema om dit doel te behalen? Welke extra inspanningen zijn er nodig om de doelstelling tegen 2030 te behalen?

Bekijk de antwoorden van minister Demir hier.

 

Decreet lokaal bestuur - Artikel 36

Het Decreet van 22 december 2017 betreffende het lokaal bestuur maakt gewag van de vorming en opheffing van politieke fracties in de gemeenteraad. Artikel 36, §4 stipuleert: “De onderlinge vereniging tot een fractie of de vorming van twee fracties overeenkomstig paragraaf 2, geldt tot de eerstvolgende volledige vernieuwing van de gemeenteraad.” De vraag rijst hoe deze bepaling geïnterpreteerd wordt in onderstaande gevallen.

  • Een gemeente geeft een vergoeding voor de werking van een fractie. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van de grootte van de fractie. Blijft deze vergoeding ongewijzigd van toepassing indien één of meerdere fractieleden zich onafhankelijk verklaren?
  • Een gemeenteraad heeft een spreekvolgorde die afhankelijk is van de grootte van de fracties. Indien fracties groter of kleiner worden door verlies of toevoeging van leden, heeft dit dan ook gevolgen voor de spreekvolgorde?

Bekijk de antwoorden van minister Somers hier.

Abonnees van MATConnect kunnen de volledige lijst van interessante parlementaire vragen en antwoorden van de voorbije maanden hieronder raadplegen.

 

 


Gerelateerde content